សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច ខិតខំសម្រួលឱ្យរថយន្តដឹកវត្ថុធាតុដើមចូលរោងចក្រ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន បានថ្លែងប្រាប់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច ត្រូវខិតខំសម្រួលឱ្យរថយន្តដឹកវត្ថុធាតុដើមចូលតាមរោងចក្រឱ្យបានកាន់តែឆាប់


សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច ខិតខំសម្រួលឱ្យរថយន្តដឹកវត្ថុ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច ខិតខំសម្រួលឱ្យរថយន្តដឹកវត្ថុធាតុដើមចូលរោងចក្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន បានថ្លែងប្រាប់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច ត្រូវខិតខំសម្រួលឱ្យរថយន្តដឹកវត្ថុធាតុដើមចូលតាមរោងចក្រឱ្យបានកាន់តែឆាប់

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ អង្គារ 10 មីនា 2020