វដេអូ ៖ សម្តេច តេជោ ហ៊ុន សែន អំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋ កុំរេីសអេីងអ្នក សៀមរាប និង ខ្លាចរអាទៅខេត្ត សៀមរាប !


វដេអូ ៖ សម្តេច តេជោ ហ៊ុន សែន អំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋ កុំរេីសអេីងអ្នក

វដេអូ ៖ សម្តេច តេជោ ហ៊ុន សែន អំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋ កុំរេីសអេីងអ្នក សៀមរាប និង ខ្លាចរអាទៅខេត្ត សៀមរាប !

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ អង្គារ 10 មីនា 2020