សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ «សារាចរណេនាំ ស្តីពីវិធានការបង្ការ និងទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ ១៩»


សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ «សារាចរណេនាំ ស្តីពីវិធានការបង្ការ និងទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ ១៩»

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ អាទិត្យ 15 មីនា 2020