ដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង ចេញសេចក្ដីសម្រេចស្ដីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដេ១៩ (COVID-19)


(បាត់ដំបង)៖ រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង នៅថ្ងៃទី១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ បានចេញសេចក្ដីសម្រេច ស្ដីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដេ១៩ (COVID-19) ខេត្តបាត់ដំបង។