ក្រសួងធម្មការ និងសាសនា ចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពី ការអនុវត្តវិធានការបង្ការ និងទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ១៩