សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ ក្នុងនាមយើងជាមូស្លីមតើយើងគួរត្រៀមខ្លួនដូចម៉េចខ្លះដើម្បីការពារនឹងប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយវីរុសកូរ៉ូណា


សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ ក្នុងនាមយើងជាមូស្លីមតើយើងគួរត្រៀមខ្លួនដូចម៉េចខ្លះដើម្បីការពារនឹងប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយវីរុសកូរ៉ូណា

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ អាទិត្យ 22 មីនា 2020