សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ ចំណាប់អារម្មណ៍នៃកម្លាំងស្ម័គ្រចិត្តដែលបានចូលរួមតាមការអំពាវនាវជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាល ក្រសួងសុខាភិបាល តាមរយៈសមាគមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្តេចតេជោ


គ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្តេចតេជោ

សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ ចំណាប់អារម្មណ៍នៃកម្លាំងស្ម័គ្រចិត្តដែលបានចូលរួមតាមការអំពាវនាវជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាល ក្រសួងសុខាភិបាល តាមរយៈសមាគមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្តេចតេជោ (

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ អាទិត្យ 22 មីនា 2020