សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ថ្លែងអំណរគុណចំពោះក្រុមហ៊ុន មែន សារុន ឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ចំនួន ៥០,០០០(ហាសិបពាន់)ដុល្លារ ដល់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីទប់ស្កាត់កូវីដ១៩


សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នៅថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ បានផ្ញើលិខិតថ្លែងអំណរគុណជូនចំពោះក្រុមហ៊ុន ម៉ែន សារុន ឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ចំនួន ៥០,០០០(ហាសិបពាន់)ដុល្លារអាមេរិក ដល់រាជរដ្ឋាភិបាល ដើម្បីជាជំនួយសម្រាប់ប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ១៩ (COVID-19) ដែលកំពុងរីករាលដាលដោយសារមានការគំរាមកំហែងបង្កគ្រោះភ័យដល់សុខភាព និងជីវិតរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា៕

សូមអានសារលិខិតថ្លែងអំណរគុណរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន មានដូចតទៅ៖