អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលច្រានចោលសារសម្លេង ដែលផ្សព្វផ្សាយពីគម្រោងបិទភ្នំពេញ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលវីរុសកូវីដ១៩