សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ សមរភូមិដែលគ្មានអាវុធគ្រប់គ្រាន់ គឺមិនត្រូវអនុញ្ញាតិឱ្យចូលប្រយុទ្ធនឹងជំងឺលាក់មុខកូវីដ១៩ នោះទេ


សមរភូមិដែលគ្មានអាវុធគ្រប់គ្រាន់

សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ សមរភូមិដែលគ្មានអាវុធគ្រប់គ្រាន់ គឺមិនត្រូវអនុញ្ញាតិឱ្យចូលប្រយុទ្ធនឹងជំងឺលាក់មុខកូវីដ១៩ នោះទេ

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ ព្រហស្បតិ៍ 26 មីនា 2020