សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ វិធានការសំខាន់ៗ របស់ទូតកម្ពុជា ប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រថៃ ក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ១៩ ចំពោះពលរដ្ឋកម្ពុជា


វិធានការសំខាន់ៗ

សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ វិធានការសំខាន់ៗ របស់ទូតកម្ពុជា ប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រថៃ ក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ១៩ ចំពោះពលរដ្ឋកម្ពុជា

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ សុក្រ 27 មីនា 2020