សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ លោកជំទាវគតិសង្គហបណ្ឌិតមែន សំអន អញ្ជើញក្នុងពិធីប្រកាសផ្ទេរនិងចូលកាន់តំណែងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនា


ពិធីប្រកាសផ្ទេរនិងចូលកាន់តំណែងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនា

សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖លោកជំទាវគតិសង្គហបណ្ឌិតមែន សំអន អញ្ជើញក្នុងពិធីប្រកាសផ្ទេរនិងចូលកាន់តំណែងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនា

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ ពុធ 1 មេសា 2020