ឯកឧត្តម ហូត ហាក់ រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច បរិច្ចាគបៀវត្សរ៍ផ្ទាល់ខ្លួន ចំនួន៥ខែ ដោយគិតចាប់ពីខែមេសា ដល់ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ ជូនទៅគណៈកម្មាធិការជាតិ ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរាតត្បាត នៃវីរុសកូវីដ១៩