សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ឯកឧត្តម ផៃស៊ី ផានលើកឡើងថាការយាងទៅកាន់ប្រទេសចិនរបស់ព្រះមហាក្សត្រមិនមែនជាការគេចវេសពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ស្តីពីកា រគ្រប់គ្រងប្រទេ សជាតិស្ថិតក្នុងគ្រា អាសន្ននោះ ទេ