សេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការងារ ៖ រាល់កម្មករ កម្មការិនី ទាំងអស់ដែលឈប់សម្រាកក្នុងអំឡុងពេលចូលឆ្នាំនេះ ពេលត្រឡប់មកវិញ នឹងត្រូវដាក់ឲ្យនៅដាច់ឡែករយៈពេល១៤ថ្ងៃ ដោយមិនទទួលបានប្រាក់ខែនោះឡើយ !