រាជរដ្ឋាភិបាលចេញសេចក្តីសម្រេចកែសម្រួលថ្មី ពាក់ព័ន្ធការដាក់កំហិតធ្វើដំណើរក្នុងប្រទេស ដើម្បីគោលដៅទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឹកូវីដ-១៩