គណៈកម្មាធិការសិទ្ធមនុស្ស ចាត់ទុកច្បាប់គ្រប់គ្រង ប្រទេសក្នុង ភាពអាសន្ន មិនមែនជាការរំលោភ សិទ្ធមនុស្ស ឬឧបករណ៍ប្រមូលអំណាច នោះទេ