រដ្ឋបាលសង្កាត់វាលស្បូវ និងយុវជនសង្កាត់ ចុះចែកស្បៀង សាប៊ូ អាល់កុល ម៉ាសដល់ប្រជាពលរដ្ឋជួបការខ្វះខាតតាមខ្នងផ្ទះ


(ភ្នំពេញ)៖ ថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ រដ្ឋបាលសង្កាត់វាលស្បូវ និងយុវជនសង្កាត់ ដឹកនាំដោយលោកស្រីចៅសង្កាត់ ចុះចែកស្បៀង សាប៊ូ អាល់កុល ម៉ាសដល់ប្រជាពលរដ្ឋជួបការខ្វះខាតតាមខ្នងផ្ទះ ចំនួន៣០គ្រួសារ នៅភូមិក្តីតាកុយ។