សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារ ថាការនាំចេញរបស់ កម្ពុជាអាចប៉ះពាល់នៅត្រីមាសទី២នេះ ដែលតម្រូវឱ្យភាគីពាក់ព័ន្ធត្រូវរកដំណោះស្រាយ


ការនាំចេញរបស់ កម្ពុជាអាចប៉ះពាល់នៅត្រីមាសទី២នេះ

សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារ ថាការនាំចេញរបស់ កម្ពុជាអាចប៉ះពាល់នៅត្រីមាសទី២នេះ ដែលតម្រូវឱ្យភាគីពាក់ព័ន្ធត្រូវរកដំណោះស្រាយ

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ អង្គារ 28 មេសា 2020