រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប​ ជូនដំណឹងដល់​ ឯកឧត្តម​ លោកជំទាវ​ អ្នកឧកញ៉ា​ លោក​ លោកស្រី​ និងសាធារណជន ត្រូវដាក់ពាក្យស្នេីសុំលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ស្របទៅតាមនីតិវិធី​


រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប​ សូមជូនដំណឹងដល់​ ឯកឧត្តម​ លោកជំទាវ​ អ្នកឧកញ៉ា​ លោក​ លោកស្រី​ និងសាធារណជនទាំងអស់ដែលមានបំណងសាងសង់សំណង់​ ត្រូវ​ដាក់ពាក្យស្នេីសុំលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់​ និងលិខិតអនុញ្ញាត​ បេីកការដ្ឋានស្របទៅតាមនីតិវិធី​ នៅអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយនៃរដ្ឋបាលខេត្ត​ ឬការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ​ នៃរដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក​ រៀងរាល់ម៉ោងធ្វេីការ។
ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានខ្លឹមសារសេចក្តីជូនដំណឹងដូចខាងក្រោម៖