សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ ស្វែងយល់ពីប័ណ្ណបើកបរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា


ស្វែងយល់ពីប័ណ្ណបើកបរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ ស្វែងយល់ពីប័ណ្ណបើកបរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ អង្គារ 26 ឧសភា 2020