វីដេអូ៖ ទេវតាជួយ​​យេីងហេីយកូន! ដី​ស្រែ និងផ្ទះយេីងប៉ុណ្ណឹងប្រ​ហែលលក់មេីលជំងឺមិន​គ្រ​ប់​ទេ


ទេវតាជួយ​​យេីងហេីយកូន

វីដេអូ៖ ទេវតាជួយ​​យេីងហេីយកូន! ដី​ស្រែ និងផ្ទះយេីងប៉ុណ្ណឹងប្រ​ហែលលក់មេីលជំងឺមិន​គ្រ​ប់​ទេ

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ ពុធ 27 ឧសភា 2020