វីដេអូ៖ ក្រសួងការងារ ផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលចំណេះដឹង ជំនាញទន់ ដល់កម្មករនិយោជិតព្យួរកិច្ចសន្យាការងារ


ជំនាញទន់ ដល់កម្មករនិយោជិតព្យួរកិច្ចសន្យាការងារ

វីដេអូ៖ ក្រសួងការងារ ផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលចំណេះដឹង ជំនាញទន់ ដល់កម្មករនិយោជិតព្យួរកិច្ចសន្យាការងារ

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ ព្រហស្បតិ៍ 28 ឧសភា 2020