ក្រដាសប្រាក់ដុល្លារ​ $1,$2,$5​ អត់កាត់ទឹកឬកាត់ផុកទេ


សូមជម្រាបជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសអោយបានជ្រាបថា​ បេីបងប្អូនយកប្រាក់ដុល្លារទៅចាយឬទៅដូរបេីមានគេកាត់ទឹកឬកាត់ផុក​ សូមរាយការណ៍ជម្រាបសមត្ថកិច្ចជាបន្ទាន់។