សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិតម៉ែន សំអន បញ្ជាក់ថា ដំណើរការការឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់មានតម្លាភាព គឺជាជោគជ័យរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការផ្ដល់សេវាសង្គមមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងដំណាក់កាលនៃជំងឺកូវីដ១៩


ដំណើរការការឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់មានតម្លាភាព

សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិតម៉ែន សំអន បញ្ជាក់ថា ដំណើរការការឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់មានតម្លាភាព គឺជាជោគជ័យរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការផ្ដល់សេវាសង្គមមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងដំណាក់កាលនៃជំងឺកូវីដ១៩

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ ច័ន្ទ 1 មិថុនា 2020