កម្មវិធីសំឡេងការពិតដើម្បីប្រជាជន សូមចូលរួមរំលែកទុក្ខចំពោះសព ឯកឧត្តម ស សាវី


សូមចូលរួមរំលែកទុក្ខចំពោះសព ឯកឧត្តម ស សាវី

កម្មវិធីសំឡេងការពិតដើម្បីប្រជាជន សូមចូលរួមរំលែកទុក្ខចំពោះសព ឯកឧត្តម ស សាវី

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ អង្គារ 2 មិថុនា 2020