រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ឯកភាពឱ្យគិតថ្លៃសេវាចំពោះការធ្វើចត្តាឡីស័ក និងការពិនិត្យព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ពីជនបរទេសដែលចូលមកកម្ពុជា