វីដេអូ៖ «អ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ៖ ការចោទប្រកាន់ថា កម្ពុជាបិទសិទ្ធិធ្វើពិធីសាសនា គឺជាការវិភាគគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ និងមាននិន្នការនយោបាយ»


អ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ

វីដេអូ៖ «អ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ៖ ការចោទប្រកាន់ថា កម្ពុជាបិទសិទ្ធិធ្វើពិធីសាសនា គឺជាការវិភាគគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ និងមាននិន្នការនយោបាយ»

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ អាទិត្យ 26 កក្កដា 2020