ប្រមុខរដ្ឋ ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសមេគង្គ ទាំង៥ ប្រទេស អញ្ជើញចូលថ្វាយបង្គំគាល់ ព្រះចៅអធិរាជ និងអធិរាជនីជប៉ុន


ប្រមុខរដ្ឋ ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសមេគង្គ ទាំង៥ ប្រទេស អញ្ជើញចូលថ្វាយបង្គំគាល់ ព្រះចៅអធិរាជ និងអធិរាជនីជប៉ុន ប្រមុខរដ្ឋ ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសមេគង្គ ទាំង៥ ប្រទេស អញ្ជើញចូលថ្វាយបង្គំគាល់ ព្រះចៅអធិរាជ និងអធិរាជនីជប៉ុន