សម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន ពិសារអាហារពេលព្រឹកការងារជាមួយសមាគម មិត្តភាពសភាកម្ពុជា-ជប៉ុន


សម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន ពិសារអាហារពេលព្រឹកការងារជាមួយសមាគម មិត្តភាពសភាកម្ពុជា-ជប៉ុន សម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន ពិសារអាហារពេលព្រឹកការងារជាមួយសមាគម មិត្តភាពសភាកម្ពុជា-ជប៉ុន