ឯកឧត្តម ឈាង វុន បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូរដ្ឋសភា និងព្រឹទ្ធសភា ចុះសួរសុខទុក្ខកងទ័ពឈរជើងការពារបូរណភាពដែនដីប្រាសាទព្រះវិហារ


ឯកឧត្តម ឈាង វុន បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូរដ្ឋសភា និងព្រឹទ្ធសភា ចុះសួរសុខទុក្ខកងទ័ពឈរជើងការពារបូរណភាពដែនដីប្រាសាទព្រះវិហារ ឯកឧត្តម ឈាង វុន បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូរដ្ឋសភា និងព្រឹទ្ធសភា ចុះសួរសុខទុក្ខកងទ័ពឈរជើងការពារបូរណភាពដែនដីប្រាសាទព្រះវិហារ