ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី គាត ឈន់ បំពាក់គ្រឿងឥស្សរិយយសព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថ្នាក់មហាសេរីវឌ្ឍន៍ ជូនឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុប


ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី គាត ឈន់ បំពាក់គ្រឿងឥស្សរិយយសព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថ្នាក់មហាសេរីវឌ្ឍន៍ ជូនឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុប ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី គាត ឈន់ បំពាក់គ្រឿងឥស្សរិយយសព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថ្នាក់មហាសេរីវឌ្ឍន៍ ជូនឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុប