ឯកឧត្តម អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំពិនិត្យ និងពិភាក្សាលើរបាយការណ៍វាយតម្លៃស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា របស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF)


ឯកឧត្តម អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំពិនិត្យ និងពិភាក្សាលើរបាយការណ៍វាយតម្លៃស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា របស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF) ឯកឧត្តម អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំពិនិត្យ និងពិភាក្សាលើរបាយការណ៍វាយតម្លៃស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា របស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF)