ក្រសួងការបរទេស ចេញសេចក្តីប្រកាស ស្តីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសអាស៊ានលើកទី ៥៣ និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធ តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ


(ភ្នំពេញ)៖ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសអាស៊ានលើកទី៥៣ និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត នៅថ្ងៃដំបូង ដែលបានចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី០៩ ខែកញ្ញា ឆ្នំា២០២០ តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ។

កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសអាស៊ានលើកទី ៥៣
កិច្ចប្រជុំបានកត់សម្គាល់វឌ្ឍនភាពនៃសមិទ្ធផលសំខាន់ៗសម្រាប់ឆ្នាំ២០២០ រួមមានការ
ត្រួតពិនិត្យពាក់កណ្តាលអាណត្តិលើការអនុវត្តផែនការលម្អិតនៃសហគមន៍អាស៊ាន ការត្រួតពិនិត្យ លើការអនុវត្តធម្មនុញ្ញអាស៊ាន ហើយក៏បានពិភាក្សាក្រោយ ឆ្នាំ២០២៥។

ខាងក្រោមជាសេចក្តីប្រកាសស្តីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសអាស៊ានលើកទី ៥៣ និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធ៖