រដ្ឋមន្ត្រីយុត្តិធម៌ ឡើងការពារសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី ការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម ជាមួយគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ច ព្រឹទ្ធសភា