ក្រសួងអប់រំបន្តរកឃើញគ្រឹះស្ថានសិក្សាឯកជន និងអង្គភាពផ្សេងទៀត មានជាប់ពាក់ព័ន្ធអ្នកប៉ះពាល់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ ០៣ វិច្ឆិកា

ក្រសួងសុខាភិបាលចេញប្រកាសផ្លូការ៖ លទ្ធផលអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធព្រឹត្តិការណ៍ ៣វិច្ឆិកា ចំនួន១១៤០នាក់ អវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ខណៈរកឃើញវិជ្ជមានតែ៣នាក់

ក្រសួងការបរទេស ចេញសេចក្តីប្រកាស ស្តីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសអាស៊ានលើកទី ៥៣ និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធ តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ