ក្រុមការងាររៀបចំគោលនយោបាយដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅសាលាដំបូងខេត្តកំពង់ស្ពឺ សាលាដំបូងខេត្តកំពត និងការិយាល័យនីតិកម្ម និងសម្រុះសម្រួលវិវាទមូលដ្ឋានស្រុកសំរោងទង


នាថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ ក្រុមការងាររៀបចំគោលនយោបាយដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅសាលាដំបូងខេត្តកំពង់ស្ពឺ សាលាដំបូងខេត្តកំពត និងការិយាល័យនីតិកម្ម និងសម្រុះសម្រួលវិវាទមូលដ្ឋានស្រុកសំរោងទង ក្នុងទិសដៅប្រមូលធាតុចូល និងជួបពិភាក្សាជាមួយតួអង្គអនុវត្តផ្ទាល់ សម្រាប់រៀបចំសេចក្តីព្រាងស្តីពីគោលនយោបាយដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ។