រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ចាប់ផ្តើមអ៊ុតកៅស៊ូការដ្ឋានទី ៥៤


នៅថ្ងៃទី២០ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៧នេះ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បាននិងកំពុងដំណើរការអ៊ុតកៅស៊ូការដ្ឋានថ្មី គឺ ផ្លូវលេខ ៦១៦ ចាប់ពីផ្លូវលេខ ២៨៧ ដល់ផ្លូវលេខ ៦០៨ ក្នុងខណ្ឌទួលគោក ។