សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់គណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា


សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់គណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ស្តីពីការផ្អាកការធ្វើសន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្តាលនៅដំណាច់ឆ្នាំ២០២០នេះសិន និងផ្អាកការជួបប្រជុំធ្វើមីទី្ទងដើម្បីអបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៤២ នៃទិវាជ័យជម្នះ៧មករា។