ឯកឧត្តម ទេព ងន និងឯកឧត្តម ប្រាក់ ចំរើន បានចុះជួបសំណេះសំណាល និងសួរសុខទុក្ខជាមួយក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់កំពង់សំណាញ់


ដើម្បីក្ដាប់ការងារផ្ដល់សេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានឯកឧត្តម ទេព ងន និងឯកឧត្តម ប្រាក់ ចំរើន បានចុះជួបសំណេះសំណាល និងសួរសុខទុក្ខជាមួយក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់កំពង់សំណាញ់ សង្កាត់តាខ្មៅ និងប្រជាពលរដ្ឋ ព្រមទាំងបានឧបត្ថម្ភថវិកាមួយចំនួន។