សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលនៃការបន្តសម័យប្រជុំលើកទី៦ ព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៤ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០