ក្រសួងអប់រំ ចេញសេចក្ដីណែនាំ ស្តីពីការបើកដំណើរការគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ ក្នុងដំណាក់កាលទី៣ ចាប់ពីថ្ងៃទី០២ ខែវិច្ឆិកាតទៅ