ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី បានបើកយុទ្ធនាការភ្នំពេញស្អាត២០២០


នាព្រឹកថ្ងៃទី៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០នេះ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី សហស្ថាបនិកគម្រោងភ្នំពេញស្អាត បានបើកយុទ្ធនាការភ្នំពេញស្អាត២០២០ ក្នុងបុព្វហេតុលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងឲ្យកាន់តែសុីជម្រៅអំពីបច្ចុប្បន្នភាព។
ការដាក់ចេញផ្លូវការនូវពាក្យស្លោកថ្មីមួយគឺ «ស្អាតជាទម្លាប់ថ្មី» ដែលដើរតួនាទីជាទិសស្លោកគន្លឹះ សម្រាប់ដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅ នៃយុទ្ធនាការភ្នំពេញស្អាត២០២០នេះ។