រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន អញ្ជើញជាអធិបតីកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួល ពង្រឹង និងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងស្តាប់របាយការណ៍ស្តីពី ការអនុវត្តសកម្មភាពការងារឆមាសទី០១ និងទិសដៅអនុវត្តបន្ត របស់គណៈកម្មាធិការ


ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន អញ្ជើញជាអធិបតីកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួល ពង្រឹង និងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងស្តាប់របាយការណ៍ស្តីពី ការអនុវត្តសកម្មភាពការងារឆមាសទី០១ និងទិសដៅអនុវត្តបន្ត របស់គណៈកម្មាធិការ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ នៅទីស្តីការក្រសួងព័ត៌មាន រាជធានីភ្នំពេញ។