ថ្ងៃនេះក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថា មិនមានករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ថ្មីនៅកម្ពុជាទេ ហើយអ្នកជាសះស្បើយក៏គ្មានដែរ