ក្រសួងអប់រំ ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងផ្លូវការ ពីការអនុញ្ញាតឱ្យដំណើរការគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ និងឯកជន ព្រមទាំងពហុកីឡដ្ឋានអូឡាំពិក ឡើងវិញ