ថ្ងៃនេះក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសពីការ ព្យាបាលជាសះស្បើយអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ម្នាក់ និងមិនមានអ្នកឆ្លងថ្មីនោះទេ