ធាតុអាកាសនឹងចុះត្រជាក់ចាប់ពីថ្ងៃទី៤-៧ ខែធ្នូ សូមប្រជាពលរដ្ឋ នគរបាល និងកងទ័ពឈរជើងនៅតំបន់ជួរភ្នំដងរែក និងខ្ពង់រាបភាគឦសាន ថែរក្សាសុខភាព