ក្រសួងអប់រំ ដាក់ចេញវិធានការណែនាំ៤ចំណុច ដល់ស្ថាប័នអប់រំ ដើម្បីចូលរួមបង្ការ និងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩ នៃព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២៨ វិច្ឆិកា