អភិបាលខេត្តក្រចេះ ណែនាំដល់អាជ្ញាធរក្នុងខេត្ត បិទទីតាំងអាជីវកម្មទាំងឡាយណា ដែលបំពានវិធានការការពារជំងឺកូវីដ១៩