វីដេអូៈ ភ្ញៀវទេសចរណ៍ចំណាយជិត ១០០លានដុល្លារ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្គ្រាន


https://www.youtube.com/watch?v=IdjE9whT99I&feature=youtu.be